Bölcsőde

Bölcsődés leszek……

Kik kérhetnek felvételt a bölcsődébe?

A bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

1997.évi XXXI. törvény 42/A. § *  (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

 1. a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
 2. b) * aa sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
 3. c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
 4. ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
 5. cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

(4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

GYVT. 43.§ alapján (3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

 1. a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –
 2. aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 3. ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
 4. ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
 5. b) a védelembe vett gyermeket.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik

 • munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)
 • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
 • betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

 • azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,

 • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
 • akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel rendje:

Jelentkezni a felvételi kérelem formanyomtatvány kitöltésével lehet, melyet a www.kastelyovi.hu oldaláról tudnak letölteni, illetve az a bölcsődében személyesen is átvehető. A kérelemhez csatolni kell a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, bizonylatokat.

A jelentkezési lapok leadása:

A kitöltött, igazolásokkal ellátott, aláírt jelentkezési lapokat a bölcsődékben, a szakmai vezetőnek  személyesen kell leadni. A szükséges igazolások beszerzéséig a felvételi kérelem nyomtatványt a védőnői igazolással be lehet küldeni elektronikus úton is az eredeti dokumentumok megérkezéséig. Csak a hiánytalanul kitöltött, saját formanyomtatványunkat fogadjuk el.

Jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok: a bölcsődei dokumentumok menüpont alatt találhatók.

Döntés a felvételről:

A felvételi kérelem beérkezése után a jogosultság 10 munkanapon belül elbírálásra kerül. A bölcsőde szakmai vezetőjének javaslata alapján az intézmény vezetője dönt a felvételről a jogosultság feltételei alapján. Az állásfoglalás alapján meghozott döntésről a szakmai vezető írásban értesíti a szülőket. Az erről szóló értesítést e-mail-en, annak hiányában postán küldjük meg Önöknek.

Kérjük a szülőket, hogy a bölcsődei felvétellel kapcsolatos kérdésekkel forduljanak bizalommal a szakmai vezetőhöz, aki segítségükre lesz azok megválaszolásában.

Szakmai vezető:         Kovács Beatrix

Elérhetősége:              (22) 353-121/602 mellék

30/164-1155

e-mail:                         felcsutbolcsi@gmail.com